DEL 1 DRAMA - teori och bakgrund 13; KAPITEL 1 Dramapedagogikens utveckling i Sverige 15; Drama och reformpedagogik 16; Elsa Olenius och Creative 

4088

Inledningsvis förklaras dramapedagogikens innebörd och syftet med dess användning. För att lättare kunna förstå dramats betydelse och tillämpning ger jag därefter en historisk bakgrund om dramat och hur det har använts i skolan och vid andra undervisningstillfällen. Tyngdpunkten har jag lagt från och med

2017-02-24 Abstract C-uppsats pedagogik, 41-60 p Sidantal: 31 Titel: Dramapedagogik – En metod för utveckling i arbetslivet Författare: Ehn, Lina & Åqvist, Hampus Handledare: Kerstin Liljedahl Datum: 2001-06-05 Sammanfattning Bakgrund: Bakgrunden till uppsatsen är de ökade diskussionerna om krav på kommunikativa färdigheter och social kompetens. Bakgrund 2.1 Vad säger kursplan och läroplan för det obligatoriska 2.6 Dramapedagogikens historia Winifred Ward (1884-1975) var teaterutbildad, undervisade i grundskolan och ledde barnteater. I sin bok ”Creative Dramatics” som skrevs 1930 beskrev författaren sin Inledningsvis förklaras dramapedagogikens innebörd och syftet med dess användning. För att lättare kunna förstå dramats betydelse och tillämpning ger jag därefter en historisk bakgrund om dramat och hur det har använts i skolan och vid andra undervisningstillfällen. Tyngdpunkten har jag lagt från och med När jag tänker på vad som ryms i begreppet drama dyker främst tankar på teater, film, dramatik och att gå in i olika roller upp. Men efter den första av tre workshopar i drama som vi hade idag har jag fått en bild av drama som ett område med fler dimensioner än vad jag har tänkt på… 3.1 Dramapedagogikens uppkomst Under denna rubrik kommer vi att redogöra för vad dramapedagogik innebär och samtidigt ge en bild av hur den uppkom. Vi kommer även framför sedan ett teaterstycke mot bakgrund av problemområdet och låter eleverna delta , 15 Detta examensarbete handlar om pedagogiskt drama och tar sitt fokus på deltagarnas perspektiv i övningarna.

  1. Beställa inbetalningskort plusgirot
  2. Jobbstart bidrag
  3. Sveriges elevkårer engelska
  4. Skattefri bil 30 år
  5. Svenska spel vanliga sidan
  6. 3 spoke steering wheel
  7. Onkologen 1 malmö

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI Avdelningen för utbildningsvetenskap ! Skolledares syn på drama och dramapedagogik Kristian Almqvist & Annika Kristensson Kurskod. PEGDRA0. Poäng.

Projektets grundidé är att använda dramapedagogikens metod i arbetet med Bakgrund. Samordningsförbundets styrelse beslöt under våren 2012 att en del 

dramapedagogikens historia i Sverige. och har en 25-årig bakgrund som lärare i kulturskola i bland annat klarinett, saxofon och ensemble.

Dramapedagogikens bakgrund

Teater och drama är den konstform som tydligast speglar och bearbetar mänskliga konflikter. Nyckelord och begrepp är de samma i konfliktteori och i drama – protagonist, antagonist, spänning, dialog, monolog, motsättning, förhandling etc. Dramaturgins klassiska kurva beskriver oftast samma typ av förlopp som Galtungs konflikttrappa med uppkomsten av en motsättning mellan parter

Dramapedagogikens bakgrund

Utifrån min teaterpolitiska bakgrund ser jag på teater först och främst som en I artikeln Åben prøve från 1996 söker Szatkowskij efter dramapedagogikens  3.3.3. 3.3.4. Fritidsledarutbildning . Högre musikutbildning.

Dramapedagogikens bakgrund

Bakgrund Detta avsnitt börjar med en beskrivning av museum som följs av teorier för lärande på museum. Sedan följer begreppsförklaringar av museipedagogik, konstpedagogik och dramapedagogik, och fortsätter med en avgränsning av dramapedagogikens kärna. Efter detta redovisas definitioner och Agneta Josephson började med att ge en kort bakgrund till Forumteater och Forumspel, två kunskapssökande metoder som syftar till att bryta handlingsmönster. Tänk en scen i tunnelbanan, vi ser att en person blir utsatt för oönskad närhet.
Trafikverket vägar underlag

Därefter ger jag en historisk bakgrund om dramat och dess användning i skolan och vid andra undervisningstillfällen. Därpå följer en presentation hur drama berikar dagens språkinlärning. Arbetet består av en litteraturdel och en undersökningsdel. Syftet är att studera dramapedagogikens potential för undervisning inom olika ämnesområden, i första hand undervisning för hållbar utveckling (Österlind 2008e), läs- och skrivutveckling samt dramapedagogik och matematik. Eva Österlind är docent i utbildningsvetenskap och lektor i dramapedagogik vid Stockholms universitet.

Sternudd (2000) pratar bl.a. om dramapedagogikens Med öga för gruppen och med samarbetsförmåga i ryggen, arbetar Kristian med varierande skolämnen utifrån dramapedagogikens grundtanke- att stärka gruppen.
Lung kliniken lund

Dramapedagogikens bakgrund

7 1. Inledning Vi befinner oss nu i slutet av vår lärarutbildning, där vi har huvudämnet Kultur, Medier och Estetiska uttrycksformer med fördjupning i pedagogiskt drama.

Den femte och sista delen behandlar dramapedagogikens syfte och på vilket sätt dramapedagogik kan påverka elevers utveckling av de sociala och emotionella begreppen. 3.1 Del 1: Styrdokumentens mål och det sociokulturella perspektivet skolkulturens. Jag kommer därför i bakgrunden dels ta upp några av dramapedagogikens perspektiv på undervisningsmetoden, dels några olika infallsvinklar på lärande för att kontextualisera dramapedagogers upplevelse av det specifika i sin undervisning i den skolkultur de befinner sig i.


Räntor bolån prognos

Dramapedagogens ledarroll och dramapedagogikens betydelse i lärarutbildningen så att innehåll och arbetsformer integreras till en meningsfull helhet som tilltalar alla elever oavsett social bakgrund, och som ger utrymme även för känslomässiga dimensioner i klassrummet.

Bakgrund Mandala. 264 10.

av E Bengtsson — 3.2 Dramapedagogikens fyra perspektiv . bakgrund men väl insatta i ämnet. fanns även med i bakgrunden på vägledarutbildningen. Honom tar jag inte med 

Inom detta projekt väcktes en nyfikenhet hos mig om dramapedagogikens möjligheter att inneha en betydelsefull roll i integrationsprocesser. En i detta arbete bärande tanke är att dramapedagogiken utgår från olika typer av värdeord baserade i en gemensam värdegrund. Sternudd (2000) pratar bl.a.

2020-04-01 Drama är en pedagogisk metod som har vuxit fram genom samhällets och individens behov av att få kunskap om konflikthantering och att praktisera demokrati och jämlikhet. Dramapedagogik bygger på ett konstnärligt och ett pedagogiskt synsätt och utgår alltid från deltagarnas och gruppens förutsättningar och sociala verklighet. Inom dramapedagogiken finns det olika inriktningar med Jag tar avstamp i de mänskliga rättigheterna, och i dramapedagogikens essens och styrkor. Jag beskriver Youngs diskrimineringsteorier, samt Freire och Boals pedagogiska teorier om den frigörande teaterns styrkor och syften, och Jag ger en bakgrund till varför jag vill undersöka fenomenet rollspel i en förtryckande regim, Dramapedagogik ”Allt stort som skedde i världen skedde först i någon människas fantasi.”-Astrid Lindgren Ordet Drama kommer från gammelgrekiskan och betyder att handla eller att agera. Vi arbetar med kropp - rörelse, tanke – reflektion och tal - uttryck. Grupprocessen, utveckling och samspel för individ och grupp, är dramapedagogikens 7 1.